Pozivi

Saziv 30. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

01.06.2022 14:42
Slika
koja će se održati u petak, 03.06.2022. godine, sa početkom u 15,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-366-1/22
Tuzla, 01.06.2022. godineNa osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A

tridesetu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 03.06.2022. godine, sa početkom u 15,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Javne
ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju
2. Tekuća pitanja

Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0