Pozivi

Saziv 3. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati 30.12.2022. godine sa početkom u 9,30 sati

22.12.2022 15:06
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-676-1/22
Tuzla, 21.12.2022. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

treću sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u petak, 30.12.2022. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Bužeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju
5. Razmatranje prijedloga Strategije komuniciranja Skupštine Tuzlanskog kantona 2022.-2027. godina i donošenje Odluke o usvajanju Strategije
6. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.6.2022. godine
7. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.6.2022. godine
8. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
9. Razmatranje Informacije o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnost obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2021. godinu
10. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2021. godini
11. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, radi davanja mišljenja
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović
0 0