Pozivi

Saziv 3. sjednice Komisije za zdravstvo

 

23.05.2023 09:17
Slika
koja će se održati u utorak, 30.05.2023. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-284-1/23
Tuzla, 19.05.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
treću sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u utorak, 30.05.2023. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za period I-XII 2022. godine
2. Upoznavanje sa odgovorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
u vezi sa predstavkom Alić Mirsada
3. Upoznavanje sa odgovorom Zavoda zdravstvenog osiguranja TK u vezi anonimne prijave „Prijava nezakonitosti u radu JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla
4. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Šekib Umihanić,v.r.
0 0