Pozivi

Saziv 3. sjednice Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 

22.04.2021 13:35
Slika
koja će se održati u četvrtak 29.4.2021. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-272-1/21
Tuzla, 21.4.2021.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

treću sjednicu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak 29.4.2021. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2020. godinu
2. Razmatranje prijave Udruženja „Aarhus centar u BiH“ u vezi sa postupanjem izvršnih organa vlasti u Tuzlanskom kantonu
3. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Lejla Vuković, v.r.
0 0