Pozivi

Saziv 3. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

 

23.05.2023 09:03
Slika
koja će se održati u utorak, 30.05.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-283-1/23
Tuzla, 19.05.2023. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
treću sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak, 30.05.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o dopuni Zakona o naučnoistraživačkom radu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o dopuni Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
4. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022. godine
6. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022. godine
7. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za period I-XII 2022. godine
8. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01-31.12.2022. godine
9. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022. godine
10. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija Regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022. godinu
11. Razmatranje Informacije o stanju regionalne cestovne mreže na području Tuzlanskog kantona
12. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Jakub Suljkanović, v.r.
0 0