Pozivi

Saziv 3. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

11.05.2023 07:59
Slika
koja će se održati u petak, 12.05.2023. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-258-1/23
Tuzla, 10.05.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A

treću sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 12.05.2023. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Upoznavanje sa zahtjevom za dostavu podataka Ureda za reviziju institucija u
Federaciji Bosne i Hercegovine (popunjavanje upitnika o reviziji učinka Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona)
2. Upoznavanje sa izjašnjenjem direktorice JP Radio televizija Tuzlanskog kantona u vezi zaključka Komisije koji se odnosi na dopis novinarke, uposlenika JP RTV TK
3. Upoznavanje sa brošurom pod naslovom „Žene kao (su) vlasnice nekretnina u bosanskohercegovačkom kontekstu
4. Tekuća pitanjaPredsjednica

Komisije za jednakopravnost spolova
Suvada Džuzdanović, v.r.
0 0