Pozivi

Saziv 29. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

13.12.2021 10:33
Slika
koja će se održati u petak, 17.12.2021. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-718-1/21
Tuzla, 10.12.2021. godineNa osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A

dvadeset devetu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u petak, 17.12.2021. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
3. Razmatranje prijedloga Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu
4. Razmatranje prijedloga Zakona o kulturi
5. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći
7. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona
8. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
9. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti TK
10. Razmatranje nacrta Zakona o osnivanju JU Centar za autizam Tuzla
11. Razmatranje nacrta Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona
11. Razmatanje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje TK za 2022. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje TK
12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2022. godinu
13. Razmatranje prijedloga Regulacionog plana lokaliteta Zlača za period od 10 godina
14. Razmatranje prijedloga Regulacionog plana lokaliteta Muška voda za period od 10 godina
15. Razmatranje prijedloga Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina za period od 10 godina
16. Razmatranje inicijative preduzeća Menprom d.o.o za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla za izmjenu i dopunu Zakona o prostornom uređenju i građenju
17. Razmatranje akta Ministarstva pravosuđa i uprave po predstavci Jasmina Rahimića


18. Tekuća pitanjaPredsjednica
Zakonodavno-pravne komisije
Jasmina Lugavić, v. r.
0 0