Pozivi

Saziv 27. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

13.10.2021 10:59
Slika
koja će se održati u petak, 15.10.2021. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-604-1/21
Tuzla, 12.10.2021. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
dvadeset sedmu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u petak, 15.10.2021. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantonan za 2021.
godinu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantonan za 2021. godinu
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o oružju i municiji
4. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama
Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje molbe Jasmina Rahimića vezano za Zakon o državnim službenicima Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje zahtjeva, Gospe Vlačić, za davanje autentičnog tumačenja člana 22. i člana 22a. Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
7. Tekuća pitanjaPredsjednica
Zakonodavno-pravne komisije
Jasmina Lugavić, v. r.
0 0