Pozivi

Saziv 27. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u četvrtak, 28.5.2020. godine sa početkom u 10,00 sati

20.05.2020 14:05
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-322-1/20
Tuzla, 19.5.2020. godine


Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. stav (1) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

dvadeset sedmu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u četvrtak, 28.5.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024.
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
4. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
5. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
6. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2019. godine
8. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1.-31.12.2019. godine
9. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2019. godine
10. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2019. godinePredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Žarko Vujović
0 0