Pozivi

Saziv 26. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

22.09.2021 15:11
Slika
koja će se održati u četvrtak, 23.09.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-575-1/21
Tuzla, 20.09.2021. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A

dvadeset šestu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u četvrtak, 23.09.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
2. Tekuća pitanja
Predsjednica
Zakonodavno-pravne komisije
Jasmina Lugavić, v. r.
0 0