Pozivi

Saziv 25. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

03.09.2021 12:38
Slika
koja će se održati u petak, 10.09.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-537-1/21
Tuzla, 03.09.2021. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
dvadeset petu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u petak, 10.09.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje nacrta Zakona o kulturi
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
5. Razmatranje zaključka Vlade Tuzlanskog kantona i Mišljenja Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi sa zahtjevom Nurić Adile za davanje autentičnog tumačenja člana 68. stav (9) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 9/20
6. Upoznavanje sa Zaključkom Općinskog vijeća Lukavac u vezi obavljene javne rasprave o nacrtu Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu
7. Tekuća pitanjaPredsjednica
Zakonodavno-pravne komisije
Jasmina Lugavić, v. r.
0 0