Pozivi

Saziv 25. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

22.08.2022 13:57
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 29.08.2022. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-489-1/22
Tuzla, 19.08.2022. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A
dvadeset petu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 29.08.2022. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1.Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona naučnoistraživačkom radu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
3. Razmatranje nacrta Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu
4. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Univerzitet u Tuzli za 2021. godinu
5. Razmatranje Prijave sindikata škole na način imenovanja direktora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje Inicijative grupe prosvjetnih radnika u pogledu rješavanja radno-pravnog statusa prosvjetnik radnika
7. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0