Pozivi

Saziv 24. dvadesetčetvrtu sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

09.07.2021 12:36
Slika
koja će se održati u utorak 13.07.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-438-1/21
Tuzla, 06.07.2021. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
dvadesetčetvrtu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u utorak 13.07.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
2. Razmatranje zahtjeva, poslanika Žarka Vujovića, za autentično tumačenje:
a) člana 109. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:10/20) i
b) člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:10/20), a koji se odnose na mirovanje prava i obaveza iz radnog odnosa.
3. Razmatranje zahtjeva, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, za autentično tumačenje odredbe člana 30. stav (2) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21)
4. Razmatranje izjašnjenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona u postupku pred Ustavnim sudom FBiH za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/21), radi utvrđivanja odgovora Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
5. Razmatranje zahtjeva Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za davanje odgovora u postupku za ocjenu ustavnosti člana 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/21), radi utvrđivanja odgovora Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
6. Razmatranje zahtjeva Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za davanje odgovora u postupku za ocjenu ustavnosti člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/21), radi utvrđivanja odgovora Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
7. Tekuća pitanja

Predsjednica
Zakonodavno-pravne komisije
Jasmina Lugavić, v. r.
0 0