Pozivi

Saziv 23. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

 

13.12.2021 10:44
Slika
koja će se održati u utorak, 21.12.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-721-1/21
Tuzla, 10.12.2021.godineNa osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

dvadeset treću sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak, 21.12.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
3. Razmatranje prijedloga Zakona o kulturi
4. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonadavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje nacrta Zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam Tuzla
6. Razmatranje nacrta Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona
7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
9. Razmatranje prijedloga Regulacionog plana lokaliteta Zlača za period od 10 godina
10. Razmatranje prijedloga Regulacionog plana lokaliteta Muška voda za period od 10 godina
11. Razmatranje prijedloga Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina za period od 10 godina
12. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
13. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Programom mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine14. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Jakub Suljkanović,v.r.

0 0