Pozivi

Saziv 23. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

12.11.2021 12:53
Slika
koja će se održati u srijedu, 17.11.2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-670-1/21
Tuzla, 11.11.2021.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
dvadeset treću sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 17.11.2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, u dijelu koji se
odnosi na rad, zdravstvo i socijalnu politiku
2. Upoznavanje sa projektom UG Vive žene – „Izgradnja ekonomske otpornosti žena
žrtava rodno zasnovanog nasilja kroz osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“
3. Tekuća pitanjaPredsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0