Pozivi

Saziv 21. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u četvrtak 28.3.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

20.03.2024 13:05
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-172-1/24
Tuzla, 19.3.2024. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

dvadeset prvu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u četvrtak 28.3.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti akumulacije „Modrac“
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2024. godinu
7. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2023. godinu
8. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini
9. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2023. godine
10.Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01.-31.12.2023. godine
11.Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi zahtjeva za autentično tumačenje članova 78. i 79. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20 i 5/22)Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović
0 0