Pozivi

Saziv 21. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

 

19.04.2022 15:16
Slika
koja će se održati u petak, 22.04.2022. godine, sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-252-1/22
Tuzla, 18.04.2022. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
dvadeset prvu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 22.04.2022. godine, sa početkom u 11,30 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1.Razmatranje Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu u
dijelu koji se odnosi na obrazovanje i nauku
2.Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona
za period 01.01.-31.12.2021. godine
3.Razmatranje zahtjeva Vive žene u vezi sa određenim ograničenjima u odrađivanju
pripravničkog staža za Bachelor socijalne pedagoge, koji su završili studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli
4.Razmatranje zahtjeva roditelja učenika 4d. odjeljenja u Prvoj osnovnoj školi
Živinice za stalnim angažovanjem asistenta u nastavi za učenika kategorisanog kao dijete sa poteškoćama u razvoju
5.Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Midhat Čaušević, v.r.
0 0