Pozivi

Saziv 20. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

09.07.2021 12:41
Slika
koja će se održati u srijedu 14.7.2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-439-1/21
Tuzla, 6.7.2021.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije


S A Z I V A
dvadesetu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu 14.7.2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:


1.Razmatranje Analize stanja u oblasti zaštite djece bez roditeljskog staranja u
porodičnom i institucionalnom smještaju sa prijedlogom mjera
2.Razmatranje Informacije o nasilju u porodici na području Tuzlanskog kantona
3.Tekuća pitanja
Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0