Pozivi

Saziv 2. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

09.03.2023 09:06
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 13.03.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-150-1/23
Tuzla, 07.03.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
drugu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u ponedjeljak, 13.03.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1.Razmatranje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i
prava
2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove Univerzitet FINRA
3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2023. do 2029. godine
4. Razmatanje prijedloga Mreže OCD – Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje za izmjene i
dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK, ispred 18 udruženja građana roditelja djece sa invaliditetom i udruženja građana osoba sa invaliditetom sa područja TK
5.Razmatranje zahtjeva za autentično tumačenje člana 80. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti
civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – prečišćeni tekst („Službene novine TK“, br. 5/12, 7/14, 11/15, 13/16, 4/18, 12/20, 22/21, 5/22, 8/22, 10/22, 14/22 i 19/22) u vezi ostvarivanja prava na dodatak na djecu, dostavljenih od:
- Udruženja građana „Imam pravo“ za podršku djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju na području TK Lukavac i urgencija Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom FBiH – ogranak Tuzlanski kanton Lukavac
- Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Futura“ Gračanica
- Udruženja građana „Hrabro srce“ Tuzla
6. Razmatranje molbe predsjednice Upravnog odbora JU za odgoj i obrazovanje djece
predškolskog uzrasta Lukavac, za pravnim tumačenjem akata u dijelu koji se odnosi na finansiranje Javne ustanove od strane Osnivača
7. Razmatranje prijedloga poslanika Borisa Krešića za davanje autentičnog tumačenja člana
74. stavova (5) i (6) Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona
8. Razmatanje zahtjeva advokata Ramiza Aljića za stručno tumačenje člana 28. stav (1) tačka u) Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine TK“ broj: 14/15)
9. Razmatranje izjašnjenja direktora PU „Arhiv za privatnu arhivsku građu“ Tuzla
10. Razmatranje zaključka Vlade Tuzlanskog kantona i mišljenja Ministarstva
pravosuđa i uprave, u vezi zahtjeva za davanje autentičnog tumačenja člana 27. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK” br. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22), dostavljen od Joze Tunjića iz Lukavca
11. Upoznavanje sa mišljenjem Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi zahtjeva PU „Centar
za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke“ Živinice za autentično tumačenje člana 30. stav (5) Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine TK“, br. 9/15 i 5/22), a koji se odnosi na izdavanje svjedožbi i diploma
12. Tekuća pitanja


Predsjednica
Zakonodavno-pravne komisije
Jasmina Lugavić, v. r.
0 0