Pozivi

Saziv 2. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u ponedjeljak, 5.12.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

28.11.2022 15:01
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-637-1/22
Tuzla, 23.11.2022. godine


Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

drugu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u ponedjeljak, 5.12.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Bužeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
2. Razmatranje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju ministra u Vladi Tuzlanskog kantona
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović
0 0