Pozivi

Saziv 2. sjednice Komisije za ustavna pitanja

 

23.05.2023 09:02
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 29.05.2023. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za ustavna pitanja
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-288-1/23
Tuzla, 22.05.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za ustavna pitanja Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

drugu sjednicu Komisije za ustavna pitanja Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 29.05.2023. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:


1. Razmatranje Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-220-18/23 od 26.04.2023. godine, donesenog na inicijativu Kluba poslanika Demokratske fronte u Skupštini Tuzlanskog kantona
2. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Sandra Imširović, v.r.
0 0