Pozivi

Saziv 2. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

 

09.03.2023 09:10
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 13.03.2023. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-144-1/23
Tuzla, 07.03.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A
drugu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 13.03.2023. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove Univerzitet FINRA
2. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2021/2022. godini
3. Razmatranje predstavke direktora JU MSŠ Doboj Istok, Brijesnica Velika za imenovanje člana školskog odbora iz reda zaposlenka
4. Razmatranje zahtjeva prof. Zehrudina Osmanovića sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli za tumačenje člana 18. stav 6. Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje akta Mreže OCD – Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje, o provođenju odluke o stipendiranju učenika i studenata s invaliditetom
6. Razmatranje predstavke Azre Avdić
7. Razmatranje zahtjeva Emine Goletić za davanje autentičnog tumačenja Zakona o
visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona
8. Razmatranje molbe predsjednice UO Javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece
predškolskog uzrasta Grada Lukavac, za pravnim tumačenjem akata u dijelu koji se odnosi na finansiranje Javne ustanove od strane Osnivača
9. Upoznavanje sa izjašnjenjem dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
u vezi predstavke Amera Mešanovića
10. Upoznavanje sa Informacijom KUIP-a u vezi anonimne predstavke sa pritužbom
na malverzacije u zapošljavanju u Centrima za razvoj inkluzivnih praksi CRIP Gradačac i CRIP Banovići
11. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije

Boris Krešić, v.r.
0 0