Pozivi

Saziv 19. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

 

09.07.2021 12:34
Slika
koja će se održati u utorak, 13.07.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –

Broj: 02-02- 449 -1/21
Tuzla, 07.07.2021.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

devetnaestu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak, 13.07.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa Ugovorom o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09-11-6-2-5109-UK-3/20 od 30.7.2020. godine
2. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 1.1. do 31.12.2020. godine
3. Razmatranje Informacije o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
4. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
5. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Jakub Suljkanović,v.r.

0 0