Pozivi

Saziv 19. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

22.03.2021 13:20
Slika
koja će se održati u petak 26.03.2021. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-195-1/21
Tuzla, 19.03.2021. godina


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

devetnaestu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u petak 26.03.2021. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o javnom redu i miru
2. Razmatranje zaključka Vlade i mišljenja Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u vezi sa zahtjevom Džananović Miralema iz Živinica, za autentično tumačenje članova 40.-48. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20)
3. Upoznavanje sa mišljenjem Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona u vezi sa inicijativom Grada Živinice, za davanje autentičnog tumačenja člana 30. stav (2) i člana 84. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18)
4. Upoznavanje sa mišljenjem Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona u vezi sa inicijativom Muradifa Mujkanovića, za autentično tumačenje prava po Zakonu o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti u Tuzlanskom kantonu (član 7. Zakona)
5. Upoznavanje sa obavještenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u vezi sa zahtjevom Sindikata policije za donošenje Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje prijedloga i utvrđivanje prečišćenog teksta Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava
7. Tekuća pitanja


Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0