Pozivi

Saziv 19. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

03.09.2021 12:36
Slika
koja će se održati u srijedu 08.09.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-536-1/21
Tuzla, 31.08.2021.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije


S A Z I V A
dvadeset prvu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu 08.09.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Analize društveno-ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, nivo
ostvarenih prava na osnovu federalnih i kantonalnih propisa sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja
2. Razmatranje Rodne analize zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na
rukovodećim pozicijama
3. Upoznavanje sa Projektom osnaživanja žena s invaliditetom pod nazivom „Ovdje
sam – vidljiva i ponosna“ dostavljena od Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom TK
4. Tekuća pitanja
Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0