Pozivi

Saziv 18. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

19.02.2021 08:21
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 22.02.2021. godine, sa početkom u 12,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantonaB o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-148-1/21
Tuzla, 17.02.2021. godina


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

osamnaestu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u ponedjeljak 22.02.2021. godine, sa početkom u 12,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o šumama
2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Strategije prema mladim Tuzlanskog kantona 2020.-2024.
3. Razmatranje inicijative, Grada Živinice, za davanje autentičnog tumačenja 30. stav (2) i člana 84. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18)
4. Razmatranje inicijative, Davora Pavlića, za tumačenje člana 71. Ustava Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje inicijative, Muradifa Mujkanovića, za autentično tumačenje prava po Zakonu o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti u Tuzlanskom kantonu (član 7. Zakona)
6. Tekuća pitanjaPredsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0