Pozivi

Saziv 18. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u petak 15.12.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

13.12.2023 14:24
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-621-1/23
Tuzla, 5.12.2023. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

osamnaestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u petak 15.12.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Amandmana od LXXXIII do LXXXVII na Ustav Tuzlanskog kantona i donošenje Odluke o proglašenju Amandmana od LXXXIII do LXXXVII na Ustav Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopuni Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta
5. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu
6. Razmatranje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu
7. Razmatranje nacrta Zakona o oružju i municiji
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (JU CROPS) za period od 2023. do 2028. godine
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2024-2029. godina
12. Razmatranje Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za period januar – juni 2023. godine
13. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
14. Razmatranje Informacije o stanju u malim i srednjim preduzećima i obrtima na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini
15. Razmatranje Informacije o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona
16. Razmatranje Informacije o realizaciji planiranih mjera i aktivnosti u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 9. stav (2) Zakona o postornom uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16, 4/17 i 22/22)
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi inicijative za davanje autentičnog tumačenja člana 5. stav (1) i stav (2) Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 14/09, 3/10, 4/10-ispravka, 8/14, 13/19 i 8/20)
19. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o jakim alkoholnim pićima, radi davanja mišljenja
20. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o dopunama Zakona o radu, radi davanja mišljenja


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Žarko Vujović
0 0