Pozivi

Saziv 18. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

 

16.12.2021 12:23
Slika
koja će se održati u utorak, 21.12.2021. godine, sa početkom u 13,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-734-1/21
Tuzla, 15.12.2021. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
osamnaestu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 21.12.2021. godine, sa početkom u 13,30 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu u dijelu koji
se odnosi na obrazovanje i nauku
2. Razmatranje:
a) Predstavke grupe roditelja JU OŠ „Lukavica“ Gračanica
b) Predstavke Vijeća roditelja JU OŠ „Lukavica“ Gračanica
3. Razmatranje dopisa predsjednice Vijeća roditelja OŠ „Miričina“ Miričina
4. Razmatranje predstavke Vijeća roditelja JU OŠ „Hasan Kikić“ Gradačac
5. Razmatranje:
a) Informacije direktora JU OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac o poduzetim aktivnostima od strane škole vezano za prijavu Lojić Senada
b) Informacije Ministarstva obrazovanja i nauke vezano za prijavu Lojić Senada
6. Razmatranje:
a) Informacije Ministarstva obrazovanja i nauke o poduzetim radnjama u vezi problema vršnjačkog nasilja u JU Prva osnovna škola Živinice
b) Izjašnjenja direktora JU Prva osnovna škola Živinice u vezi problema vršnjačkog nasilja u JU Prva osnovna škola Živinice
7. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Mirela Memić, v.r.
0 0