Pozivi

Saziv 17. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

22.04.2021 13:22
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 26.4.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-274-1/21
Tuzla, 21.4.2021.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije


S A Z I V A
sedamnaestu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 26.4.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:


1. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1-31.12.2020. godine
2. Tekuća pitanja

Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0