Pozivi

Saziv 16. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

koja će se održati u ponedjeljak, 30.10.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali BKC Tuzla

25.10.2023 14:11
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-541-1/23
Tuzla, 25.10.2023. godine

Na osnovu člana 59. a u vezi sa članom 57. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

šesnaestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera,
koja će se održati u ponedjeljak, 30.10.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović
0 0