Pozivi

Saziv 16. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

 

30.05.2022 14:50
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 06.06.2022. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-353-1/22
Tuzla, 27.05.2022. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

šesnaestu sjednicu Komisije za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 06.06.2022. godine,
sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju
2. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
3. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Mirnes Gušić,v.r.
0 0