Pozivi

Saziv 16. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

15.03.2021 14:48
Slika
koja će se održati u četvrtak, 18.3.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-182-1/21
Tuzla, 15.3.2021.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
šesnaestu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 18.3.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Analiza dosadašnje saradnje, predstojećih aktivnosti i predstavljanje projekta „Žene TK za mir i jednakost u BiH“, Udruženja „HO Horizonti“ i neformalnih Ženskih lobi grupa (Tuzla, Gračanica, Srebrenik i Živinice)
2. Tekuća pitanja


Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0