Pozivi

Saziv 15. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u ponedjeljak 25.9.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

18.09.2023 11:05
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-480-1/23
Tuzla, 15.9.2023. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

petnaestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u ponedjeljak 25.9.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
5. Razmatranje nacrta Zakona o muzejskoj djelatnosti
6. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju podrške kupovini zemljišta i davanju ovlaštenja za zaključivanje kupoprodajnog ugovora i preduzimanju drugih radnji i aktivnosti u cilju izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pripajanja Javne ustanove Mješovita srednja rudarska škola Tuzla Javnoj ustanovi Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla
11. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2022. godine
12. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za 2022. godinu
13. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2022. godinu
14. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla za 2022. godinu
15. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2023. godine
16. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01-30.06.2023. godine
17. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini
18. Razmatranje Informacije o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu
19. Razmatranje Informacije o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2022. godinu
20. Razmatranje Rodne analize zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama
21. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa zahtjevom za autentično tumačenje člana 74. stav (6) Zakona o visokom obrazovanju – prećišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 21/21, 5/22, 11/22 i 16/22)
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović
0 0