Pozivi

Saziv 15. sjednice Komisije za zdravstvo

 

12.11.2021 12:56
Slika
koja će se održati u srijedu, 17.11.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-664-1/21
Tuzla, 11.11.2021.godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
petnaestu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu, 17.11.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica
2. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Programom mjera za otklanjanje nedostataka po preporukama Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
3. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2020. godini
4. Razmatranje odgovora Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u vezi inicijative za izmjenu Zakona o radu FBiH
5. Razmatranje inicijative poslanika Šekiba Umihanića koja se odnosi na analizu rada
Komisije za izdavanje saglasnosti za liječenje osiguranih osoba na teret sredstava Federalnog fonda solidarnosti za osigurane osobe sa područja TK
6. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Zumra Begić,v.r.
0 0