Pozivi

Saziv 15. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

 

22.03.2021 13:14
Slika
koja će se održati u četvrtak, 25.03.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02- 199 -1/21
Tuzla, 19.03.2021.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, zamjenik predsjednika Komisije

S A Z I V A
petnaestu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u četvrtak, 25.03.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu
2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2019. godine
3. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2020.godine
4. Tekuća pitanja

Zamjenik predsjednika Komisije
Jakub Suljkanović,v.r.

0 0