Pozivi

Saziv 15. sjednice Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

 

19.04.2022 15:22
Slika
koja će se održati u srijedu 27.04.2022. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske
slobode Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-257-1/22
Tuzla, 19.04.2022.godine

Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

S A Z I V A
petnaestu sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,
koja će se održati u srijedu 27.04.2022. godine, sa početkom u 11,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1.Razmatranje predstavke Ivana Jukića
2.Razmatranje Zaključka Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla
u vezi podneska Bašić Mirnesa, predsjednika Strukovnog rudarskog sindikata Rudnika uglja “Kreka” d.o.o Tuzla
3.Razmatranje inicijative Mreže OCD – Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje za
stipendiranje učenika i studenata s invaliditetom
4.Razmatranje zahtjeva roditelja učenika 4d. odjeljenja u Prvoj osnovnoj školi
Živinice za stalnim angažovanjem asistenta u nastavi za učenika kategorisanog kao dijete sa poteškoćama u razvoju
5.Tekuća pitanja


Predsjednik
Komisije za pravdu, ljudska prava i
građanske slobode
Mirela Memić, v.r.
0 0