Pozivi

Saziv 14. sjednice Komisije za zdravstvo

 

13.10.2021 11:07
Slika
koja će se održati u utorak, 19.10.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-606-1/21
Tuzla, 12.10.2021.godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

četrnaestu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u utorak, 19.10.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u
Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2020. godinu
2. Razmatranje aktuelne epidemiološke situacije u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
3. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije

Zumra Begić,v.r.


0 0