Pozivi

Saziv 12. sjednice Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona

 

22.08.2022 13:55
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 29.08.2022. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za kulturu, sport i mlade
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-488-1/22
Tuzla, 19.08.2022. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

dvanaestu sjednicu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 29.08.2022. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
2. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine
3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla za 2021. godinu
4. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini
5. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Bahrudin Ahmetagić, v.r.
0 0