Pozivi

saziv 12. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

koja će se održati u srijedu, 28.02.2024. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

28.02.2024 08:27
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-113-1/24
Tuzla, 23.02.2024. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
dvanaestu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 28.02.2024. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje inicijative Udruženja građana „Vive žene“ Tuzla
2. Realizacija zaključka Komisije u vezi sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog
kantona broj: 01-02-621-35/23 od 15.12.2023. godine u vezi Rezolucije o prevenciji i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama, te upoznavanje sa:
- informacijama dostavljenim od općina Doboj Istok i Kalesija; gradova Gračanica, Gradačac, Lukavac i Tuzla
- izvještajem Ministarstva zdravstva
3. Upoznavanje sa informacijom o prisustvu radionici “Izrada Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u Tuzlanskom kantonu 2024-2026.”
4. Tekuća pitanja

Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Suvada Džuzdanović, v.r.
0 0