Pozivi

Saziv 11. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

koja će se održati u utorak, 30.01.2024. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

25.01.2024 09:09
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-49-1/24
Tuzla, 24.01.2024. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

jedanaestu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 30.01.2024. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:

1. Razmatranje predstavke direktorice JU Gimnazija Živinice u vezi učestalih dojava o
postavljanju eksplozivnih naprava u prostorijama škole
2. Upoznavanje sa informacijom Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi zaključka Komisije koji se odnosio na anonimne prijave o postavljanju eksplozivnih naprava u JU MSŠ Živinice i JU Gimnazija Živnice
3. Razmatranje predstavke Mustafe Mujkića
4. Upoznavanje sa informacijom Ministarstva zdravstva u vezi uspostave ambulanti školske medicine
5. Upoznavanje sa informacijom Pedagoškog zavoda TK u vezi opisa, obima i djelokruga
poslova sekretara u institucijama osnovnog obrazovanja na području TK
6. Upoznavanje sa:
a) Obavijesti MUP-a u vezi anonimne prijave protiv Edina Halilagića, domara u JU OŠ
„Lukavac Grad“
b) Informacijom KUIP-a u vezi anonimne prijave protiv Edina Halilagića, domara u JU OŠ „Lukavac Grad“
7. Upoznavanje sa izjašnjenjima u vezi anonimne prijave o postojanju vršnjačkog nasilja u odgojno obrazovnoj instituciji “Behram-Begova Medresa” u Tuzli, i to:
a) Izjašnjenje direktora JU Behram-begova medresa u Tuzli
b) Izjašnjenje Ministarstva obrazovanja i nauke
c) Izvještaj Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
8. Upoznavanje sa podacima direktora JU OŠ „Lukavica“ Gračanica u vezi predstavke Hasana Suljkanovića
9. Upoznavanje sa informacijama Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi predstavke Senade Džanić
10. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi predstavke Zane Delić
11. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Boris Krešić, v.r.
0 0