Pozivi

Saziv 11. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

koja će se održati u utorak, 30.01.2023. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

25.01.2024 14:30
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-51-1/24
Tuzla, 24.01.2024. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
jedanaestu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 30.01.2023. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1.Razmatranje Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-621-35/23 od
15.12.2023. godine u vezi Rezolucije o prevenciji i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama
2. Razmatranje inicijative članova komisije za izmjenu Poslovnika o radu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona
3. Upoznavanje sa informacijom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o dosadašnjim aktivnostima po pitanju provođenja Gender akcionog plana za period 2021. do 2024. godine, a koji je izrađen za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine
4. Upoznavanje sa informacijom Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona u vezi sa postupkom javne nabavke linearnog akceleratora za radioterapiju
5.Tekuća pitanjaPredsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Suvada Džuzdanović, v.r.
0 0