Pozivi

Saziv 10. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

 

09.07.2021 12:44
Slika
koja će se održati u srijedu 14.7..2021. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-440-1/21
Tuzla, 6.7.2021.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik KomisijeS A Z I V A

desetu sjednicu Komisije za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu 14.7..2021. godine,
sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1.Razmatranje Analize stanja u oblasti zaštite djece bez roditeljskog staranja u
porodičnom i institucionalnom smještaju sa prijedlogom mjera
2.Razmatranje Informacije o nasilju u porodici na području Tuzlanskog kantona
3.Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Amila Hodžić,v.r.
0 0