Pozivi

Saziv 10. sjednice Komisije za kulturu, sport i mlade

 

19.04.2022 15:11
Slika
koja će se održati u četvrtak, 21.04.2022. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za kulturu, sport i mlade
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-250-1/22
Tuzla, 18.04.2022. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

desetu sjednicu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 21.04.2022. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u
2021. godini
2. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Bahrudin Ahmetagić, v.r.
0 0