Pozivi

Saziv 10. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

koja će se održati u četvrtak, 14.12.2023. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

07.12.2023 11:18
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-630-1/23
Tuzla, 06.12.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A

desetu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 14.12.2023. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja Javne ustanove
Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (JU CROPS) za period od 2023. do 2028. godine
2. Razmatranje Informacije o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama
Tuzlanskog kantona
3. Upoznavanje sa izjašnjenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
i informacijom Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona u vezi sa hitnim ubrzanjem postupka javne nabavke linearnog akcelertora za radioterapiju
4. Tekuća pitanja

Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Suvada Džuzdanović, v.r.
0 0