Pozivi

Saziv 1. sjednice Komisije za zdravstvo

 

09.03.2023 09:08
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 13.03.2023. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-145-1/23
Tuzla, 07.03.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
prvu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u ponedjeljak, 13.03.2023. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Upoznavanje sa Poslovnikom o radu Komisije za zdravstvo Skupštine TK
2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2021. godine
3. Razmatranje Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica za 2021. godinu, konstatovanih od strane Ureda za reviziju Federacije BiH
4. Razmatranje predstavke Muhamremović Amira u vezi pokretanja inicijative za izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju
5. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Šekib Umihanić,v.r.
0 0