Pozivi

Saziv 1. sjednice Komisije za kulturu, sport i mlade

 

09.03.2023 09:03
Slika
koja će se održati u petak, 10.03.2023. godine, sa početkom u 14,00 sati
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za kulturu, sport i mlade
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-149-1/23
Tuzla, 07.03.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

prvu sjednicu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 10.03.2023. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Upoznavanje sa Poslovnikom o radu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
3. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Bahrudin Ahmetagić, v.r.
0 0