Pozivi

Saziv 1. sjednice Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine

koja će se održati u srijedu 27.05.2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.05.2020 14:00
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za kulturu, sport i mlade
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-326-1/20
Tuzla, 19.05.2020.g.


Na osnovu člana 40. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

prvu sjednicu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 27.05.2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine TK
2. Razmatranje nacrta Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020 –
2024.
3. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Bahrudin Ahmetagić, v.r.
0 0