Pozivi

Saziv 1. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

09.03.2023 09:23
Slika
koja će se održati u utorak, 14.03.2023. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-154-1/23
Tuzla, 07.03.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
prvu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 14.03.2023. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Upoznavanje sa Poslovnikom o radu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje Informacije o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona
3. Tekuća pitanja
Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Suvada Džuzdanović, v.r.
0 0