Info za javnost

Poziv za 42. sjednicu Skupštine TK

 

18.05.2021 13:50
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-313-1/21
Tuzla, 17.5.2021. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

četrdeset drugu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu, 26.5.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti (na Odluku Upravnog odbora Zavoda Zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona iz 2019. godine)
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje nacrta Regulacionog plana lokaliteta Zlača
6. Razmatranje nacrta Regulacionog plana lokaliteta Muška voda
7. Razmatranje nacrta Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina
8. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
9. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
10. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
11. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2020. godinu
12. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
13. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
14. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2020. godinu
15. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-Beg“ u Tuzli za 2020. godinu
16. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla za 2020. godinu
17. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2020. godinu
18. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2020. godine
19. Razmatranje Analize socijalno - ekonomskog položaja starih lica i penzionera sa prijedlogom mjera
20. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi inicijative za davanje autentičnog tumačenja člana 30. stav (2) i člana 84. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18)
21. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi inicijative za davanje autentičnog tumačenja člana 7. Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 11/15 i 4/17)


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Slađan Ilić
0 0