Izvještaji o realizaciji PR

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2017. godine

 

31.01.2018 08:14
 

I N F O R M A C I J A

O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

za period januar – decembar 2017. godine

 

            U periodu januar – decembar 2017. godine održano je 17 sjednica Skupštine, od kojih:

- 11 regulatorno-radnih sjednica

- 4 sjednice hitnog karaktera

- 2 svečane sjednica:

 • u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH
 • u povodu 25. novembra – Dana državnosti BiH

 

U pripremama sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posebno treba istaknuti rad radnih tijela Skupštine, s obzirom da su dali svoj doprinos u pripremi materijala koji su bili predmet razmatranja Skupštine. 

 

Za analizirajući period, radna tijela Skupštine održala su 111 sjednice, i to:

 

 

Naziv radnog tijela

Br. održanih sjednica

1

Zakonodavno-pravna komisija

12

2

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

11

3

Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade

12

4

Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša      

11

5

Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku

10

6

Administrativna komisija

17

7

Komisija za ustavna pitanja

0

8

Komisija za borbu protiv korupcije

11

9

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

5

10

Komisija za jednakopravnost spolova

10

11

Komisija za izbor i imenovanja

12

 

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona održao je 15 sjednica.

Služba Skupštine, u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine, izdala je 19 brojeva "Službenih novina Tuzlanskog kantona“.

 

Na 15 regulatorno radnih i hitnih sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona razmatrano je 120 tačaka dnevnog reda (u prosjeku po sjednici 8 tačaka dnevnog reda), na kojima je doneseno:

 • 25 zakona
 1. Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
 2. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
 3. Zakon o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju
 4. Zakon o dopunama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 6. Zakon o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
 7. Zakon o šumama
 8. Zakon o stavljanju van snage Zakona o zaštiti prirode
 9. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
 10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla
 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti
 12. Zakon o dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
 13. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnoj službi
 14. Zakon o izmjenama Zakona o pružanju pravne pomoći
 15. Zakon o naučno-istraživačkom radu
 16. Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom „Konjuh“
 17. Zakon o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona
 18. Zakon o izmjeni Zakona o koncesijama
 19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
 20. Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
 1. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji
 1. Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
 2. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
 1. Zakon o javno-privatnom partnerstvu

 

 • 4 nacrta zakona:
 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu
 2. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona
 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

 

 

 • 29 odluke
 1. Odluka o razrješenju ministra u Vladi Tuzlanskog kantona (Danijela Simić, ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak)
 2. Odluka o imenovanju Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona
 3. Odluka o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 4. Odluka o davanju saglasnosti za promjenu naziva škole
 5. Odluka o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla
 6. Odluka o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Narodno pozorište Tuzla
 7. Odluka o razrješenju ministra u Vladi Tuzlanskog kantona (Nermin Hodžić, ministar razvoja i poduzetništva)
 8. Odluka o potvrđivanju imenovanja ministra u Vladi Tuzlanskog kantona (Zoran Jovanović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak)
 9. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-14-6658/17 od 21.3.2017. godine (vodosnabdijevanje Gradačca)
 10. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 11. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina
 12. Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana lokaliteta Zlača
 13. Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana lokaliteta Muška voda
 14. Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana lokaliteta dijela naselja Brateljevići
 15. Odluka o smjeni člana Nezavisnog odbora
 16. Odluka o potvrđivanju imenovanja ministra u Vladi Tuzlanskog kantona (Osman Puškar, ministar razvoja i poduzetništva)
 17. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
 18. Odluka o imenovanju člana Nezavisnog odbora
 19. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-14-24902-1/17 od 24.10.2017. godine (kreditno zaduženje JU Direkcija regionalnih cesta TK)
 1. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica
 2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke Vlade TK, broj: 02/1-14-24902-2/17 od 14.11.2017. godine (kreditno zaduženje JU Direkcija regionalnih cesta TK)
 3. Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona
 4. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja Tuzlanskog kantona“ (Raziji Mujanović)
 5. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
 6. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
 7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana lokaliteta dijela naselja Brateljevići
 8. Odluka o razrješenju ministara u Vladi Tuzlanskog kantona (Zlatan Muratović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Srđan Mićanović, ministar industrije, energetike i rudarstva, Osman Puškar, ministar razvoja i poduzetništva)
 9. Odluka o potvrđivanju imenovanja ministara u Vladi Tuzlanskog kantona (Zlatan Muratović, ministar obrazovanja i nauke, Osman Puškar, ministar privrede, Srđan Mićanović, ministar za kulturu, sport i mlade)

 

 • 1 Deklaracija
 1. Deklaracija o osudi govora mržnje

 

 • 1 Plan
 1. 1. Plan zaštite od požara Tuzlanskog kantona

 

 • 1 Program
 1. Program rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2018. godinu

 

 • 102 zaključka (pregled zaključaka u prilogu)

 

Na sjednicama Skupštine Tuzlanskog kantona, u periodu januar – decembar 2017. godine, razmatrano je i:

 

 • 49 dokumenta analitičko – informativnog karaktera

 

Izvještaji

 1. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1.-31.12.2016. godine
 2. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
 3. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 1.1.-31.12.2016. godine
 4. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina, za 2016. godinu
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
 6. Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I – XII 2016. godine
 7. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za period I-XII 2016. godine
 8. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2016. godinu
 9. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini
 10. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
 11. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2016. godine
 12. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2016. godine
 13. Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 1.1.-31.12.2016. godine
 14. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 1.1. do 31.12.2016. godine
 15. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period 1.1. do 31.12.2016. godine
 16. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2016. godine
 17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
 18. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2016. godinu
 19. Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona sa finansijskim izvještajem za 2016. godinu
 20. Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1. do 31.12.2016. godine
 21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2016. godinu
 22. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1. do 31.12.2016. godine
 23. Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2016. godinu – nije prihvaćeno
 24. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 1.1.2016. - 31.12.2016. godine
 25. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2016. godinu
 26. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2016. godinu
 27. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2016. godinu
 28. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2017. godine
 29. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar - juni 2017. godine

 

Informacije

 1. Informacija o stanju u rudnicima na području Tuzlanskog kantona sa posebnim osvrtom na Rudnike „Kreka“
 2. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini
 3. Informacija o stanju na Univerzitetu u Tuzli sa posebnim osvrtom na aktuelna dešavanja na Univerzitetu u Tuzli
 4. Informacija o stanju u oblasti tjelesne kulture i sporta u Tuzlanskom kantonu u 2016. godini
 5. Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2016. godini
 6. Informacije o provođenju Kaznenog zakona u Tuzlanskom kantonu sa narativnim izvještajem o radu Tužiteljstva Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2016. godine
 7. Informacija o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
 8. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
 9. Informacija o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
 10. Informacija o stanju u oblasti obrazovanja na području Tuzlanskog kantona sa posebnim osvrtom na upisnu politiku u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona
 11. Informacija o stanju i pravnim sporovima između osnivača „GIKIL-a“ d.o.o. Lukavac, čiji je jedan od osnivača „KHK“ d.d. Lukavac
 12. Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području TK u 2016. godini
 13. Informacija Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja u vezi izgradnje autocesta na području Tuzlanskog kantona
 14. Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini i pravcima razvoja obrta
 15. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini
 16. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
 17. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2016. godinu
 18. Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2016. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period
 19. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2016/2017. godini

 

 • 1 Analiza
 1. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2016. godini

 

 • 7 zaključaka na nacrte federalnih zakona kojim su prihvaćena mišljenja resornih ministarstva dostavljena od strane Vlade TK i zaključci u vezi autentičnog tumačenja:
 1. Prednacrt zakona o izmjenama I dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju I socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba:
 2. Nacrt federalnog Zakona o štrajku;
 3. Nacrt federalnog Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu;
 4. Nacrt federalnog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje;
 5. Nacrt federalnog Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom;
 6. Nacrt federalnog Zakona o štrajku;
 7. Nacrt federalnog Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova;
 8. Nacrt federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu;
 9. Zaključak u vezi autentičnog tumačenja članova 52., 150. stav (1) i 90. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju;
 10. Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.

 

Realizacija Programa rada Skupštine TK

 

            Programom Skupštine TK za period januar – decembar 2017. planirano je donošenje 22 propisa, od čega je realizovano 20 (90%) (doneseno je 12 +2 (u nacrtu) zakona i 6 odluka).

            Osim toga, doneseno je 13 zakona (+2 u nacrtu) i 23 odluke koje nisu planirane Programom Skupštine za ovaj period rada.

             

            Programom Skupštine TK za period januar - decembar 2017. planirano je razmatranje 43 dokument analitičko-informativnog sadržaja, realizovano je - 43 (100%), od čega 1 dokument nije prihvaćen.

Takođe je razmatrano 4 informacije, 1 plan, 1 deklaracija, 2 autentična tumačenja i 7 nacrta federalnih zakona koji nisu bili planirani Programom Skupštine Tuzlanskog kantona za navedeni period.

 

Od 2 nerazmatrana dokumenta iz oblasti normativne djelatnosti jedan zakon je u nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica); i jedna Odluka o usklađivanju statusa akumulacije „Modrac“ sa Zakonom o vodama koja takođe nije razmatrana a u nadležnosti je Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.  

 

 U vezi realizacije Programa rada dostavljene su informacije od strane pojedinih ministarstava u kojima su navedeni razlozi za neizvršavanje programskih aktivnosti:

 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u svom dopisu broj 02-02-548-28 od 20.3.2017. godine obavještava Skupštinu TK da iako je poduzelo niz aktivnosti na izradi Odluka o usklađivanju statusa akumulacije „Modrac“ sa Zakonom o vodama nije u mogućnosti u predviđenom roku realizovati programiranu aktivnost zbog prethodno potrebnog izvršavanja izmjena Zakona o vodama kako bi se stekli uslovi za donošenje navedene Odluke
 • Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice u svom dopisu broj 02-02-548-34/16 od 14.4.2017. godine obavještava Skupštinu TK da nije u mogućnosti ispoštovati planirani rok za razmatranje Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period 2016.-2036., te da će u što kraćem roku isti pripremiti i dostaviti na razmatranje (povučen materijal sa dnevnog reda 42. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, od 30.10.2017.);
 • Ministarstvo za boračka pitanja u svom dopisu broj 02-02-548-50/17 od 15.9.2017. godine obavještava da prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica neće biti predlagan Skupštini Tuzlanskog kantona imajući u vidu činjenicu da je u toku donošenje Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihove obitelji od strane Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata. Po donošenju tog Zakona, Skupštini Tuzlanskog kantona će biti predložen usklađeni kantonalni Zakon.

 

 

U realizaciji Programa rada, Skupština Tuzlanskog kantona je ostvarila visok stepen saradnje sa:

- predstavnicima sredstava javnog informisanja, koji su redovno pratili rad i izvještavali o svim aktivnostima Skupštine i njenih radnih tijela,

- ombudsmanima/ombudsmenima Bosne i Hercegovine,

- nevladinom organizacijom Centar civilnih inicijativa Tuzla koja je kontinuirano obavještavala civilne strukture i građane o svim aktivnostima Skupštine Tuzlanskog kantona i radnih tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.

            - takođe, visok stepen saradnje je nastavljen sa međunarodnim organizacijama koje imaju sjedište u Tuzli.


Tuzla, januar, 2018. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Senad Alić

0 0